เป้าหมายหลัก

เป้าหมาย : เพื่อให้นักเรียนสามารถใช้ภาษาไทยเพื่อเรียนรู้ ข้อมูล เรียนรู้การลงมือปฏิบัติเรียนรู้ตัวเองและเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้

week9

หน่วยการเรียนรู้ สำนวนสุภาษิต คำพังเพย คำคม
เป้าหมายรายสัปดาห์ : เข้าใจความความหมายของสำนวนสุภาษิต คำพังเพยและคำคม รวมทั้งจำแนกและใช้สำนวนที่เป็นคำพังเพย สุภาษิตและคำคมได้ถูกต้องWeek

Input

Process

Output

Outcome
๑๓ - ๑๗
 .ค.
๒๕๕๘


โจทย์ :
สำนวนสุภาษิต คำพังเพย คำคม

Key  Questions
สำนวนไทยคืออะไร  ?
- สำนวนสุภาษิต คำพังเพย และคำคมแตกต่างกันอย่างไร ?

เครื่องมือคิด
 Brainstorms :
ระดมความคิดและวางแผนการทำงานเกี่ยวกับสิ่งที่ได้ศึกษา
Round Rubin : อภิปรายแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับความเข้าใจในสิ่งที่ได้ศึกษา
Show and Share : นำเสนอชิ้นงาน
ทำใบงาน ทำแบบทดสอบ

ผู้ร่วมสร้างการเรียนรู้
- ครู
- นักเรียน

สื่อและแหล่งเรียนรู้
- ห้องสมุด
 อินเทอร์เน็ต
- ผู้รู้
ชง
ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด นักเรียนคิดว่า
สำนวนไทยคืออะไร ?
- สำนวนสุภาษิต คำพังเพย และคำคมแตกต่างกันอย่างไร ?
เชื่อม
นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็น
นักเรียนแบ่งกลุ่มศึกษาเกี่ยวกับเรื่องสำนวนสุภาษิต คำพังเพย คำคม
นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันอภิปรายแลกเปลี่ยนสิ่งที่ได้เรียนรู้ร่วมกัน
ใช้
สร้างชิ้นงานที่แสดงถึงความเข้าใจในเรื่องสำนวนสุภาษิต คำพังเพย คำคม
- ทำใบงาน
ทำแบบทดสอบ
- การบันทึกข้อมูลและอธิบายเกี่ยวกับเรื่องที่ศึกษาๆได้อย่างเป็นระบบ
สร้างชิ้นงานที่แสดงถึงความเข้าใจในเรื่องสำนวนสุภาษิต คำพังเพย คำคม
- ทำใบงาน
ทำแบบทดสอบ
ความรู้ :เข้าใจความความหมายของสำนวนสุภาษิต คำพังเพยและคำคม รวมทั้งจำแนกและใช้สำนวนที่เป็นคำพังเพย สุภาษิตและคำคมได้ถูกต้อง
 ทักษะ :
ทักษะชีวิต
การเลือกใช้เครื่องมือในการการคิดวิเคราะห์ข้อมูลสร้างสรรค์ชิ้นงานได้อย่างคุ้มค่า และเหมาะสม
ทักษะการคิด
- การวิเคราะห์ความแตกต่างของคำคมและ สำนวนสุภาษิต คำพังเพย
การคิดเชื่อมโยงเรื่องที่ศึกษากับชีวิตประจำวันของตนเองได้
 ทักษะการสื่อสาร
สามารถอธิบายเกี่ยวกับสำนวนสุภาษิต คำพังเพย คำคม
แล้วถ่ายทอดด้วยการเล่า เขียน บันทึก ให้คนอื่นรับทราบและเข้าใจได้
ทักษะการเรียนรู้
- การวางแผนทำชิ้นงานสอดคล้องของเนื้อหาและ กิจกรรมที่ได้เรียนรู้
- มีความกระตือรือร้นและลงมือทำสิ่งที่ได้เรียนรู้ด้วยตนเอง
คุณลักษณะ :
เคารพ สิทธิ หน้าที่ เห็นคุณค่าและเชื่อมโยงความคิดเห็นของตนเองและผู้อื่นอย่างไม่มีอคติ
- มีความกระตือรือร้นในการเรียนรู้
- มีความรับผิดชอบ
- คิดสร้างสรรค์ชิ้นงาน
ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
1 ความคิดเห็น:

  1. สัปดาห์นี้พี่ๆได้แบ่งกลุ่มศึกษาเรื่องสำนวนสุภาษิต คำพังเพย คำคมต่างๆค่ะ แต่โจทย์การสร้างชิ้นงานเพื่อนำเสนอนั้นต้องน่าสนใจและแปลกใหม่มากขึ้น ดังนั้นพี่ๆจึงต้องการสร้างชิ้นงานในรูปแบบของงานตัดต่อ i -movi กันค่ะ ซึ่งนอกจากจะต้องเตรียมนำเสนองานแล้ว ก็ยังต้องเตรียมตัวนำเสนอหนังสือให้กับน้องๆฟังในสัปดาห์ด้วยนะคะ พี่ๆตื่นเต้นมากค่ะ อีกทั้งหนังสือที่เลือกอ่านเพื่อนำเสนอน้องๆในครั้งนี้ก็เป็นหนังสือที่พี่ๆแต่ละคนเลือกเองด้วยสิคะ

    ตอบลบ