เป้าหมายหลัก

เป้าหมาย : เพื่อให้นักเรียนสามารถใช้ภาษาไทยเพื่อเรียนรู้ ข้อมูล เรียนรู้การลงมือปฏิบัติเรียนรู้ตัวเองและเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้

week7

หน่วยการเรียนรู้ ภาษาพูด ภาษาเขียน
เป้าหมายรายสัปดาห์ : เข้าใจและวิเคราะห์ความแตกต่างของภาษาพูดและภาษาเขียนได้ รวมทั้งใช้ภาษาเหมาะสมแก่โอกาส กาลเทศะและบุคคลWeek

Input

Process

Output

Outcome

๒๙ มิ..
-
๓ ก.
๒๕๕๘


โจทย์ :
ภาษาพูด ภาษาเขียน

Key  Questions
ภาษาพูดและภาษาเขียนแตกต่างกันอย่างไร ?

เครื่องมือคิด
 Brainstorms :
ระดมความคิดและวางแผนการทำงานเกี่ยวกับสิ่งที่ได้ศึกษา
Round Rubin : อภิปรายแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับความเข้าใจในสิ่งที่ได้ศึกษา
Show and Share : นำเสนอชิ้นงาน
ทำใบงาน ทำแบบทดสอบ

ผู้ร่วมสร้างการเรียนรู้
- ครู
- นักเรียน

สื่อและแหล่งเรียนรู้
- ห้องสมุด
-  อินเทอร์เน็ต
- ผู้รู้
ชง
ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด นักเรียนคิดว่า
ภาษาพูดและภาษาเขียนแตกต่างกันอย่างไร ?
เชื่อม
นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็น
นักเรียนแบ่งกลุ่มศึกษาเกี่ยวกับเรื่องภาษาพูด ภาษาเขียน
นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันอภิปรายแลกเปลี่ยนสิ่งที่ได้เรียนรู้ร่วมกัน
ใช้
สร้างชิ้นงานที่แสดงถึงความเข้าใจในเรื่องภาษาพูด ภาษาเขียน
- ทำใบงาน
ทำแบบทดสอบ
- การบันทึกข้อมูลและอธิบายเกี่ยวกับเรื่องที่ศึกษาๆได้อย่างเป็นระบบ
สร้างชิ้นงานที่แสดงถึงความเข้าใจในเรื่องภาษาพูด ภาษาเขียน
- ทำใบงาน
ทำแบบทดสอบ
ความรู้ :เข้าใจและวิเคราะห์ความแตกต่างของภาษาพูดและภาษาเขียนได้ รวมทั้งใช้ภาษาเหมาะสมแก่โอกาส กาลเทศะและบุคคล
 ทักษะ :
ทักษะชีวิต
การเลือกใช้เครื่องมือในการการคิดวิเคราะห์ข้อมูลสร้างสรรค์ชิ้นงานได้อย่างคุ้มค่า และเหมาะสม
ทักษะการคิด
- การวิเคราะห์ความแตกต่างของภาษาพูด ภาษาเขียน
การคิดเชื่อมโยงเรื่องที่ศึกษากับชีวิตประจำวันของตนเองได้
 ทักษะการสื่อสาร
สามารถอธิบายเกี่ยวกับภาษาพูด ภาษาเขียนแล้วถ่ายทอดด้วยการเล่า เขียน บันทึก ให้คนอื่นรับทราบและเข้าใจได้
ทักษะการเรียนรู้
- การวางแผนทำชิ้นงานสอดคล้องของเนื้อหาและ กิจกรรมที่ได้เรียนรู้
- มีความกระตือรือร้นและลงมือทำสิ่งที่ได้เรียนรู้ด้วยตนเอง
คุณลักษณะ :
เคารพ สิทธิ หน้าที่ เห็นคุณค่าและเชื่อมโยงความคิดเห็นของตนเองและผู้อื่นอย่างไม่มีอคติ
- มีความกระตือรือร้นในการเรียนรู้
- มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย
- คิดสร้างสรรค์ชิ้นงาน
ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น

1 ความคิดเห็น:

  1. สัปดาห์นี้พี่ๆได้ศึกษาเรื่องภาษาพูดและภาษาเขียนค่ะ โดยคุณครูแบ่งกลุ่มพี่ๆศึกษาเกี่ยวกับเรื่องภาษาพูด ภาษาเขียน จากนั้นให้แต่ละกลุ่มร่วมกันอภิปรายแลกเปลี่ยนสิ่งที่ได้เรียนรู้ร่วมกัน และทำความเข้าใจเรื่องที่ศึกษาโดยการสร้างชิ้นงานที่แสดงถึงความเข้าใจในเรื่องที่ศึกษา แล้วคุณครูก็ให้พี่ๆแต่ละคนทำแบบทดสอบเพื่อแสดงถึงความเข้าใจในเรื่องที่ศึกษาอีกครั้งค่ะ และในสัปดาห์นี้คุณครูใด้ให้พี่ๆแต่ละคนเลือกอ่านหนังสือตามความสนใจของตนเอง และให้เวลา 2 อาทิตย์ในการอ่านทำความเข้าใจรวมทั้งสร้างชิ้นงานที่แสดงถึงความเข้าใจในเรื่องที่อ่านอีกครั้ง เพื่อจะได้นำเสนอให้น้องๆม.1-2 ร่วมรับฟังอีกครั้งค่ะ

    ตอบลบ