เป้าหมายหลัก

เป้าหมาย : เพื่อให้นักเรียนสามารถใช้ภาษาไทยเพื่อเรียนรู้ ข้อมูล เรียนรู้การลงมือปฏิบัติเรียนรู้ตัวเองและเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้

week11

หน่วยการเรียนรู้ ระดับของภาษา และการใช้ภาษาจากสื่อสิ่งพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์
เป้าหมายรายสัปดาห์ : เข้าใจความสำคัญของการใช้ระดับของภาษา รวมทั้งสามารถวิเคราะห์และประเมินการใช้ภาษาจากสื่อสิ่งพิมพ์ และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในชีวิตประจำวันได้

Week

Input

Process

Output

Outcome
๑๑
๒๗ - ๒๙
 ..
๒๕๕๘


โจทย์ :
ระดับของภาษา และการใช้ภาษาจากสื่อสิ่งพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์

Key  Questions
ทำไมต้องมีการแบ่งระดับการใช้ภาษา ?
 การใช้ภาษาจากสื่อสิ่งพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์เป็นอย่างไร ?

เครื่องมือคิด
 Brainstorms :
ระดมความคิดและวางแผนการทำงานเกี่ยวกับสิ่งที่ได้ศึกษา
Round Rubin : อภิปรายแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับความเข้าใจในสิ่งที่ได้ศึกษา
Show and Share : นำเสนอชิ้นงาน
ทำใบงาน ทำแบบทดสอบ

ผู้ร่วมสร้างการเรียนรู้
- ครู
- นักเรียน

สื่อและแหล่งเรียนรู้
- ห้องสมุด
-  อินเทอร์เน็ต
- ผู้รู้
ชง
ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด นักเรียนคิดว่า
ทำไมต้องมีการแบ่งระดับการใช้ภาษา ?
 การใช้ภาษาจากสื่อสิ่งพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์เป็นอย่างไร ?
เชื่อม
นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็น
นักเรียนแบ่งกลุ่มศึกษาเกี่ยวกับเรื่องระดับของภาษา และการใช้ภาษาจากสื่อสิ่งพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์
นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันอภิปรายแลกเปลี่ยนสิ่งที่ได้เรียนรู้ร่วมกัน
ใช้
สร้างชิ้นงานที่แสดงถึงความเข้าใจในเรื่องระดับของภาษา และการใช้ภาษาจากสื่อสิ่งพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์
- ทำใบงาน
ทำแบบทดสอบ
- การบันทึกข้อมูลและอธิบายเกี่ยวกับเรื่องที่ศึกษาๆได้อย่างเป็นระบบ
สร้างชิ้นงานที่แสดงถึงความเข้าใจในเรื่องระดับของภาษา และการใช้ภาษาจากสื่อสิ่งพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์
- ทำใบงาน
ทำแบบทดสอบ
ความรู้ :เข้าใจความสำคัญของการใช้ระดับของภาษา รวมทั้งสามารถวิเคราะห์และประเมินการใช้ภาษาจากสื่อสิ่งพิมพ์ และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในชีวิตประจำวันได้
 ทักษะ :
ทักษะชีวิต
การเลือกใช้เครื่องมือในการการคิดวิเคราะห์ข้อมูล   สร้างสรรค์ชิ้นงานได้อย่างคุ้มค่า และเหมาะสม
ทักษะการคิด
- การวิเคราะห์ความแตกต่างของการแบ่งระดับการใช้ภาษา
การคิดเชื่อมโยงเรื่องการใช้ภาษาจากสื่อสิ่งพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์กับชีวิตประจำวันของตนเองได้
 ทักษะการสื่อสาร
สามารถอธิบายเกี่ยวกับระดับของภาษา และการใช้ภาษาจากสื่อสิ่งพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์
แล้วถ่ายทอดด้วยการเล่า เขียน บันทึก ให้คนอื่นรับทราบและเข้าใจได้
ทักษะการเรียนรู้
- การวางแผนทำชิ้นงานสอดคล้องของเนื้อหาและ กิจกรรมที่ได้เรียนรู้
- มีความกระตือรือร้นและลงมือทำสิ่งที่ได้เรียนรู้ด้วยตนเอง
คุณลักษณะ :
เคารพ สิทธิ หน้าที่ เห็นคุณค่าและเชื่อมโยงความคิดเห็นของตนเองและผู้อื่นอย่างไม่มีอคติ
- มีความกระตือรือร้นในการเรียนรู้
- มีความรับผิดชอบ
- คิดสร้างสรรค์ชิ้นงาน
ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น

1 ความคิดเห็น:

  1. สัปดาห์นี้สัปดาห์สุดท้ายของ Q.1 แล้วค่ะ แต่พี่ม.3 แต่หลักภาษาคือคำประพันธ์ (โคลง ฉันท์ กาพย์ กลอน )ระดับของภาษา และการใช้ภาษาจากสื่อสิ่งพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ นั้นพี่ๆยังไม่ได้ศึกษา เนื่องจากมีกิจกรรมต่างๆค่อนข้างเยอะ ดังนั้นคุณครูจึงให้เป็นการบ้านให้พี่ๆไปศึกษาเพิ่มเติมในช่วงปิด Q.1 ค่ะ และสัปดาห์นี้คุณครูได้ให้พี่ๆแต่ละคนสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้ใน Q.1 โดยให้แต่ละคนคิดรูปแบบการสรุปเรื่องที่ได้เรียนรู้เองค่ะ พี่ๆก็มีความกระตือรือร้นในกีทำกิจกรรมและรับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมายดีมากค่ะ

    ตอบลบ