เป้าหมายหลัก

เป้าหมาย : เพื่อให้นักเรียนสามารถใช้ภาษาไทยเพื่อเรียนรู้ ข้อมูล เรียนรู้การลงมือปฏิบัติเรียนรู้ตัวเองและเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้

week5

หน่วยการเรียนรู้ ชนิดและหน้าที่ของประโยค
เป้าหมายรายสัปดาห์ : เข้าใจและอธิบายเกี่ยวกับชนิดและหน้าที่ของประโยคต่างๆได้ รวมทั้งสามารถวิเคราะห์วิเคราะห์โครงสร้างประโยคซับซ้อนได้


Week

Input

Process

Output

Outcome
 ๑๕ - ๑๙
มิ..
๒๕๕๘


โจทย์ :
ชนิดและหน้าที่ของประโยค
- ความเดียว
- ความรวม
-  ความซ้อน

Key  Question
ชนิดและหน้าที่ของประโยคต่างๆแตกต่างกันอย่างไร ?

เครื่องมือคิด
 Brainstorms :
ระดมความคิดและวางแผนการทำงานเกี่ยวกับสิ่งที่ได้ศึกษา
Round Rubin : อภิปรายแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับความเข้าใจในสิ่งที่ได้ศึกษา
Show and Share : นำเสนอชิ้นงาน
ทำใบงาน ทำแบบทดสอบ

ผู้ร่วมสร้างการเรียนรู้
- ครู
- นักเรียน

สื่อและแหล่งเรียนรู้
- ห้องสมุด
-  อินเทอร์เน็ต
- ผู้รู้
ชง
ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด “ นักเรียนคิดว่าชนิดและหน้าที่ของประโยคต่างๆแตกต่างกันอย่างไร ?
เชื่อม
นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็น
นักเรียนแบ่งกลุ่มศึกษาเกี่ยวกับเรื่องชนิดและหน้าที่ของประโยค
นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันอภิปรายแลกเปลี่ยนสิ่งที่ได้เรียนรู้ร่วมกัน
ใช้
สร้างชิ้นงานที่แสดงถึงความเข้าใจในเรื่องชนิดและหน้าที่ของประโยค
- ทำใบงาน
ทำแบบทดสอบ
- การบันทึกข้อมูลและอธิบายเกี่ยวกับเรื่องที่ศึกษาๆได้อย่างเป็นระบบ
สร้างชิ้นงานที่แสดงถึงความเข้าใจในเรื่องชนิดและหน้าที่ของประโยค
- ทำใบงาน
ทำแบบทดสอบ
ความรู้ :เข้าใจและอธิบายเกี่ยวกับชนิดและหน้าที่ของประโยคต่างๆได้ รวมทั้งสามารถวิเคราะห์วิเคราะห์โครงสร้างประโยคซับซ้อนได้
 ทักษะ :
ทักษะชีวิต
การเลือกใช้เครื่องมือในการการคิดวิเคราะห์ข้อมูลสร้างสรรค์ชิ้นงานได้อย่างคุ้มค่า และเหมาะสม
ทักษะการคิด
- การวิเคราะห์ชนิดและหน้าที่ของประโยค
การคิดเชื่อมโยงเรื่องที่ศึกษากับชีวิตประจำวันของตนเองได้
 ทักษะการสื่อสาร
สามารถอธิบายเกี่ยวกับชนิดและหน้าที่ของประโยคแล้วถ่ายทอดด้วยการเล่า เขียน บันทึก ให้คนอื่นรับทราบและเข้าใจได้
ทักษะการเรียนรู้
- การวางแผนทำชิ้นงานสอดคล้องของเนื้อหาและ กิจกรรมที่ได้เรียนรู้
- มีความกระตือรือร้นและลงมือทำสิ่งที่ได้เรียนรู้ด้วยตนเอง
คุณลักษณะ :
เคารพ สิทธิ หน้าที่ เห็นคุณค่าและเชื่อมโยงความคิดเห็นของตนเองและผู้อื่นอย่างไม่มีอคติ
- มีความกระตือรือร้นในการเรียนรู้
- มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย
- คิดสร้างสรรค์ชิ้นงาน
ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น


1 ความคิดเห็น:

  1. สัปดาห์นี้นอกจากพี่ๆจะได้ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องชนิดและหน้าที่ของประโยคแล้ว คุณครูยังได้เลือกวรรณกรรมให้พี่ๆแต่ละคนอ่านตั้งแต่สัปดาห์ที่ 3 และสัปดาห์นี้ก็เป็นสัปดาห์แลกเปลี่ยนความเข้าใจจากวรรณกรรมที่อ่าน รวมทั้งสร้างชิ้นงานอีก 1 ชิ้นเกี่ยวกับวรรณกรรมที่อ่าน ซึ่งก็มีทั้งหมด 15 เรื่อง ซึ่งทุกคนจะได้มาเล่าถ่ายทอดความเข้าใจเรื่องที่อ่านกันค่ะให้น้องม.1-2 ฟังด้วยค่ะ พี่ม.3 ทุกคนตั้งใจมากๆค่ะ ตื่นเต้นด้วย และน้องๆก็ชอบเหมือนกันค่ะ พี่ๆม.1-2 บอกว่าเท่ากับอ่านหนังสือรวดเดียว 14 เรื่องเลย และขาดไป 1 เรื่องเพราะพี่ฟ้ากัลลาค่ะ ขอบคุณในความตั้งใจของพี่ๆทุกคนค่ะ

    ตอบลบ