เป้าหมายหลัก

เป้าหมาย : เพื่อให้นักเรียนสามารถใช้ภาษาไทยเพื่อเรียนรู้ ข้อมูล เรียนรู้การลงมือปฏิบัติเรียนรู้ตัวเองและเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้

week6

หน่วยการเรียนรู้ คำไทยแท้และภาษาต่างประเทศที่ใช้ในภาษาไทย
เป้าหมายรายสัปดาห์ : .เข้าใจและจำแนกคำไทยแท้และและภาษาต่างประเทศที่ใช้ในภาษาไทย วิเคราะห์อิทธิพลของภาษาต่างประเทศและภาษาถิ่นรวมทั้งใช้คำภาษาต่างประเทศที่ใช้ในภาษาไทยได้

Week

Input

Process

Output

Outcome
 ๒๒ - ๒๖
มิ..
๒๕๕๘


โจทย์ :
คำไทยแท้และภาษาต่างประเทศที่ใช้ในภาษาไทย

Key  Questions
 ทำไมจึงมีการนำภาษาต่างประเทศมาใช้ในภาษาไทย ?
คำไทยแท้และภาษาต่างประเทศที่ใช้ในภาษาไทยแตกต่างกันอย่างไร ?

เครื่องมือคิด
 Brainstorms :
ระดมความคิดและวางแผนการทำงานเกี่ยวกับสิ่งที่ได้ศึกษา
Round Rubin : อภิปรายแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับความเข้าใจในสิ่งที่ได้ศึกษา
Show and Share : นำเสนอชิ้นงาน
ทำใบงาน ทำแบบทดสอบ

ผู้ร่วมสร้างการเรียนรู้
- ครู
- นักเรียน

สื่อและแหล่งเรียนรู้
- ห้องสมุด
 อินเทอร์เน็ต
- ผู้รู้
ชง
ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด นักเรียนคิดว่า
 ทำไมจึงมีการนำภาษาต่างประเทศมาใช้ในภาษาไทย ?
คำไทยแท้และภาษาต่างประเทศที่ใช้ในภาษาไทยแตกต่างกันอย่างไร ?
เชื่อม
นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็น
นักเรียนแบ่งกลุ่มศึกษาเกี่ยวกับเรื่องคำไทยแท้และภาษาต่างประเทศที่ใช้ในภาษาไทย
นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันอภิปรายแลกเปลี่ยนสิ่งที่ได้เรียนรู้ร่วมกัน
ใช้
สร้างชิ้นงานที่แสดงถึงความเข้าใจในเรื่องคำไทยแท้และภาษาต่างประเทศที่ใช้ในภาษาไทย
- ทำใบงาน
ทำแบบทดสอบ
- การบันทึกข้อมูลและอธิบายเกี่ยวกับเรื่องที่ศึกษาๆได้อย่างเป็นระบบ
สร้างชิ้นงานที่แสดงถึงความเข้าใจในเรื่องคำไทยแท้และภาษาต่างประเทศที่ใช้ในภาษาไทย
- ทำใบงาน
ทำแบบทดสอบ
ความรู้ :เข้าใจและจำแนกคำไทยแท้และและภาษาต่างประเทศที่ใช้ในภาษาไทย วิเคราะห์อิทธิพลของภาษาต่างประเทศและภาษาถิ่นรวมทั้งใช้คำภาษาต่างประเทศที่ใช้ในภาษาไทยได้
 ทักษะ :
ทักษะชีวิต
การเลือกใช้เครื่องมือในการการคิดวิเคราะห์ข้อมูลสร้างสรรค์ชิ้นงานได้อย่างคุ้มค่า และเหมาะสม
ทักษะการคิด
- การวิเคราะห์ความแตกต่างของคำไทยแท้และภาษาต่างประเทศที่ใช้ในภาษาไทย
วิเคราะห์อิทธิพลของภาษาต่างประเทศและภาษาถิ่น
การคิดเชื่อมโยงเรื่องที่ศึกษากับชีวิตประจำวันของตนเองได้
ทักษะการสื่อสาร
สามารถอธิบายเกี่ยวกับคำไทยแท้และภาษาต่างประเทศที่ใช้ในภาษาไทยแล้วถ่ายทอดด้วยการเล่า เขียน บันทึก ให้คนอื่นรับทราบและเข้าใจได้
ทักษะการเรียนรู้
- การวางแผนทำชิ้นงานสอดคล้องของเนื้อหาและ กิจกรรมที่ได้เรียนรู้
- มีความกระตือรือร้นและลงมือทำสิ่งที่ได้เรียนรู้ด้วยตนเอง
คุณลักษณะ :
เคารพ สิทธิ หน้าที่ เห็นคุณค่าและเชื่อมโยงความคิดเห็นของตนเองและผู้อื่นอย่างไม่มีอคติ
- มีความกระตือรือร้นในการเรียนรู้
- มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย
- คิดสร้างสรรค์ชิ้นงาน
ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น

1 ความคิดเห็น:

  1. สัปดาห์นี้พี่ๆได้ศึกษาเกี่ยวกับเรื่องคำไทยแท้และภาษาต่างประเทศที่ใช้ในภาษาไทย และร่วมกันอภิปรายเกี่ยวกับว่าทำไมจึงมีการนำภาษาต่างประเทศมาใช้ในภาษาไทย จากนั้นทุกคนก็ได้ทำแบบฝึกหัดเพื่อตรวจสอบความเข้าใจของตนเองอีกครั้งค่ะ

    ตอบลบ