เป้าหมายหลัก

เป้าหมาย : เพื่อให้นักเรียนสามารถใช้ภาษาไทยเพื่อเรียนรู้ ข้อมูล เรียนรู้การลงมือปฏิบัติเรียนรู้ตัวเองและเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้

week8

หน่วยการเรียนรู้ คำราชาศัพท์และคำสุภาพ
เป้าหมายรายสัปดาห์ : เข้าใจความแตกต่างของคำราชาศัพท์และคำสุภาพ รวมทั้งสามารถใช้ภาษาเหมาะสมแก่โอกาส กาลเทศะและบุคคลรวมทั้งคำราชาศัพท์อย่างเหมาะสมWeek

Input

Process

Output

Outcome
- ๑๐
 ..
๒๕๕๘


โจทย์ :
คำราชาศัพท์และคำสุภาพ

Key  Question
คำราชาศัพท์และคำสุภาพแตกต่างกันอย่างไร ?

เครื่องมือคิด
 Brainstorms :
ระดมความคิดและวางแผนการทำงานเกี่ยวกับสิ่งที่ได้ศึกษา
Round Rubin : อภิปรายแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับความเข้าใจในสิ่งที่ได้ศึกษา
Show and Share : นำเสนอชิ้นงาน
ทำใบงาน ทำแบบทดสอบ

ผู้ร่วมสร้างการเรียนรู้
- ครู
- นักเรียน

สื่อและแหล่งเรียนรู้
- ห้องสมุด
 อินเทอร์เน็ต
- ผู้รู้
ชง
ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด นักเรียนคิดว่า
คำราชาศัพท์และคำสุภาพแตกต่างกัน
อย่างไร ?
เชื่อม
นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็น
นักเรียนแบ่งกลุ่มศึกษาเกี่ยวกับเรื่องคำราชาศัพท์และคำสุภาพ
นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันอภิปรายแลกเปลี่ยนสิ่งที่ได้เรียนรู้ร่วมกัน
ใช้
สร้างชิ้นงานที่แสดงถึงความเข้าใจในเรื่องคำราชาศัพท์และคำสุภาพ
- ทำใบงาน
ทำแบบทดสอบ
- การบันทึกข้อมูลและอธิบายเกี่ยวกับเรื่องที่ศึกษาๆได้อย่างเป็นระบบ
สร้างชิ้นงานที่แสดงถึงความเข้าใจในเรื่องคำราชาศัพท์และคำสุภาพ
- ทำใบงาน
ทำแบบทดสอบ
ความรู้ :เข้าใจความแตกต่างของคำราชาศัพท์และคำสุภาพ รวมทั้งสามารถใช้ภาษาเหมาะสมแก่โอกาส กาลเทศะและบุคคลรวมทั้งคำราชาศัพท์อย่างเหมาะสม
 ทักษะ :
ทักษะชีวิต
การเลือกใช้เครื่องมือในการการคิดวิเคราะห์ข้อมูลสร้างสรรค์ชิ้นงานได้อย่างคุ้มค่า และเหมาะสม
ทักษะการคิด
- การวิเคราะห์ความแตกต่างของคำราชาศัพท์และคำสุภาพ
การคิดเชื่อมโยงเรื่องที่ศึกษากับชีวิตประจำวันของตนเองได้
 ทักษะการสื่อสาร
สามารถอธิบายเกี่ยวกับคำราชาศัพท์และคำสุภาพแล้วถ่ายทอดด้วยการเล่า เขียน บันทึก ให้คนอื่นรับทราบและเข้าใจได้
ทักษะการเรียนรู้
- การวางแผนทำชิ้นงานสอดคล้องของเนื้อหาและ กิจกรรมที่ได้เรียนรู้
- มีความกระตือรือร้นและลงมือทำสิ่งที่ได้เรียนรู้ด้วยตนเอง
คุณลักษณะ :
เคารพ สิทธิ หน้าที่ เห็นคุณค่าและเชื่อมโยงความคิดเห็นของตนเองและผู้อื่นอย่างไม่มีอคติ
- มีความกระตือรือร้นในการเรียนรู้
- มีความรับผิดชอบ
- คิดสร้างสรรค์ชิ้นงาน
ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
2 ความคิดเห็น:

  1. สัปดาห์นี้พี่ๆม.3 ก็ยังคงศึกษาเรื่องคำราชาศัพท์และคำสุภาพ แล้วร่วมแลกเปลี่ยนกันค่ะ แต่สัปดาห์นี้พี่ๆม.3 ได้มีโอกาสเรียนรู้ร่วมกับคุณครูอ้อนด้วย โดยครูอ้อนได้มีกิจกรรมให้พี่สะท้อนมุมมองของการคิด การออกแบบชิ้นงานเพื่อทดลองและนำมาปรับใช้ได้จริง การเลือกร้องเพลงที่มีความหมายต่อตนเอง ซึ่งหลังจากพี่ๆทุกคนได้ทำกิจกรรมร่วมกับคุณครูอ้อนแล้วครูณีได้ AAR กับพี่ๆถึงสิ่งที่ได้เรียนรู้ว่าเป็นอย่างไรอีกครั้งค่ะ

    ตอบลบ
  2. เพิ่มอีกนิดค่ะ นอกจากนั้นสัปดาห์นี้พี่ๆมัธยมทั้ง 3 ชั้นได้ร่วมเรียนรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงานบุคคลที่มีอาชีพทำงานเบื้องหลังรายการทีวี คือคุณต้นที่เป็น โปรดิวเซอร์ และคุณอเล็กซ์ที่เป็นผู้ช่วย ซึ่งเป็นการช่วยเปิดโลกทัศน์ของพี่ๆเกี่ยวกับอาชีพต่างๆในอนาคตและทัศนคติของบุคคลต่างๆ สามารถนำมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันและเป็นแรงบันดาลใจของตนเองได้ค่ะ

    ตอบลบ