เป้าหมายหลัก

เป้าหมาย : เพื่อให้นักเรียนสามารถใช้ภาษาไทยเพื่อเรียนรู้ ข้อมูล เรียนรู้การลงมือปฏิบัติเรียนรู้ตัวเองและเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้

week4

หน่วยการเรียนรู้ ชนิดและหน้าที่ของคำ (ต่อ)
เป้าหมายรายสัปดาห์ : เข้าใจและอธิบายเกี่ยวกับชนิดและหน้าที่ของคำต่างๆได้ รวมทั้งสามารถวิเคราะห์วิเคราะห์โครงสร้างประโยคซับซ้อนได้


Week

Input

Process

Output

Outcome

๘ - ๑๒
มิ..
๒๕๕๘


โจทย์ :
ชนิดและหน้าที่ของคำต่างๆ (ต่อ)
- คำวิเศษณ์
- คำบุพบท
- คำสันธาน

Key  Question
ชนิดและหน้าที่ของคำต่างๆ(คำวิเศษณ์ คำบุพบท คำสันธาน)แตกต่างกันอย่างไร ?

เครื่องมือคิด
 Brainstorms :
ระดมความคิดและวางแผนการทำงานเกี่ยวกับสิ่งที่ได้ศึกษา
Round Rubin : อภิปรายแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับความเข้าใจในสิ่งที่ได้ศึกษา
Show and Share : นำเสนอชิ้นงาน
ทำใบงาน ทำแบบทดสอบ

ผู้ร่วมสร้างการเรียนรู้
- ครู
- นักเรียน

สื่อและแหล่งเรียนรู้
- ห้องสมุด
- อินเทอร์เน็ต
-ผู้รู้
ชง
ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด “ นักเรียนคิดว่าชนิดและหน้าที่ของคำต่างๆ(คำวิเศษณ์ คำบุพบท คำสันธาน)แตกต่างกันอย่างไร ?
เชื่อม
นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็น
นักเรียนแบ่งกลุ่มศึกษาเกี่ยวกับเรื่องชนิดและหน้าที่ของคำต่างๆ
(คำวิเศษณ์ คำบุพบท คำสันธาน)
นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันอภิปรายแลกเปลี่ยนสิ่งที่ได้เรียนรู้ร่วมกัน
ใช้
สร้างชิ้นงานที่แสดงถึงความเข้าใจในเรื่องชนิดและหน้าที่ของคำ(คำวิเศษณ์ คำบุพบท คำสันธาน)
- ทำใบงาน
ทำแบบทดสอบ
- การบันทึกข้อมูลและอธิบายเกี่ยวกับเรื่องที่ศึกษาๆได้อย่างเป็นระบบ
สร้างชิ้นงานที่แสดงถึงความเข้าใจในเรื่องชนิดและหน้าที่ของคำ(คำวิเศษณ์  คำบุพบท คำสันธาน)
- ทำใบงาน
ทำแบบทดสอบ
ความรู้ :เข้าใจและอธิบายเกี่ยวกับชนิดและหน้าที่ของคำ(คำวิเศษณ์ คำบุบท คำสันธาน)
ต่างๆได้ รวมทั้งสามารถวิเคราะห์วิเคราะห์โครงสร้างประโยคซับซ้อนได้
 ทักษะ :
ทักษะชีวิต
การเลือกใช้เครื่องมือในการการคิดวิเคราะห์ข้อมูลสร้างสรรค์ชิ้นงานได้อย่างคุ้มค่า และเหมาะสม
ทักษะการคิด
- การวิเคราะห์ชนิดและหน้าที่ของคำ(คำวิเศษณ์ คำบุพบท คำสันธาน)
- การคิดเชื่อมโยงเรื่องที่ศึกษากับชีวิตประจำวันของตนเองได้
ทักษะการสื่อสาร
สามารถอธิบายเกี่ยวกับชนิดและหน้าที่ของคำ(คำวิเศษณ์ คำบุพบท คำสันธาน)แล้วถ่ายทอดด้วยการเล่า เขียน บันทึก ให้คนอื่นรับทราบและเข้าใจได้
ทักษะการเรียนรู้
- การวางแผนทำชิ้นงานสอดคล้องของเนื้อหาและ กิจกรรมที่ได้เรียนรู้
- มีความกระตือรือร้นและลงมือทำสิ่งที่ได้เรียนรู้ด้วยตนเอง
คุณลักษณะ :
เคารพ สิทธิ หน้าที่ เห็นคุณค่าและเชื่อมโยงความคิดเห็นของตนเองและผู้อื่นอย่างไม่มีอคติ
- คิดสร้างสรรค์ชิ้นงาน
- มีความกระตือรือร้นในการเรียนรู้
- มีความรับผิดชอบ
ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น


1 ความคิดเห็น:

  1. สัปดาห์นี้พี่ๆม.3 ได้ศึกษาศึกษาเกี่ยวกับเรื่องชนิดและหน้าที่ของคำต่างๆ(คำวิเศษณ์ คำบุพบท คำสันธาน) จากนั้นได้ให้พี่ๆแต่ละกลุ่มร่วมกันอภิปรายแลกเปลี่ยนสิ่งที่ได้เรียนรู้ร่วมกัน รวมทั้งสร้างชิ้นงานที่แสดงถึงความเข้าใจในเรื่องชนิดและหน้าที่ของคำ(คำวิเศษณ์ คำบุพบท คำสันธาน) ทำใบงานและทำแบบทดสอบ นอกจากนี้ครูได้มอบมอบหมายให้พี่ไได้อ่านวรรณกรรมต่างๆตามความสนใจของตนเอง แล้วทำความเข้าใจและสร้างชิ้นงานเพื่อแสดงถึงความเข้าใจของตนเองด้วยในรูปแบบใดก็ได้ แล้วในวันพฤหัสฯในคาบอิสระจะได้ให้พี่ๆทุกคนได้พูดเล่าเรื่องนำเสนอให้น้องๆทุกคนได้ฟังร่วมกันอีกครั้งค่ะ

    ตอบลบ