เป้าหมายหลัก

เป้าหมาย : เพื่อให้นักเรียนสามารถใช้ภาษาไทยเพื่อเรียนรู้ ข้อมูล เรียนรู้การลงมือปฏิบัติเรียนรู้ตัวเองและเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้

week1

หน่วยการเรียนรู้ หลักการสร้างคำ
เป้าหมายรายสัปดาห์ : เข้าใจและสามารถอธิบายลักษณะของเสียงในภาษาไทยและหลักการสร้างคำในภาษาไทยได้ รวมทั้งสามารถสร้างและใช้คำได้ถูกต้อง

Week

Input

Process

Output

Outcome
-

๑๔ - ๒๘
..
๒๕๕๘

โจทย์ :
หลักการสร้างคำ
- คำเป็น คำตาย
- คำมูล
- คำสนธิ
- คำสมาส
- คำซ้ำ คำซ้อน
- คำประสม

Key  Questions
หลักการสร้างคำเป็นอย่างไร ?
- คำเป็น คำตาย แตกต่างกันอย่างไร ?

เครื่องมือคิด
 Brainstorms :
ระดมความคิดและวางแผนการทำงานเกี่ยวกับสิ่งที่ได้ศึกษา
Round Rubin : อภิปรายแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับความเข้าใจในสิ่งที่ได้ศึกษา
Show and Share : นำเสนอชิ้นงาน
ทำใบงาน ทำแบบทดสอบ

ผู้ร่วมสร้างการเรียนรู้
- ครู
- นักเรียน

สื่อและแหล่งเรียนรู้
- ห้องสมุด
 อินเทอร์เน็ต
- ผู้รู้
ชง
ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด “ นักเรียนคิดว่าหลักการสร้างคำเป็นอย่างไร ?
คำเป็น คำตาย แตกต่างกันอย่างไร ?
เชื่อม
นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็น
นักเรียนแบ่งกลุ่มศึกษาเกี่ยวกับเรื่องหลักการสร้างคำ และคำเป็น คำตาย
นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันอภิปรายแลกเปลี่ยนสิ่งที่ได้เรียนรู้ร่วมกัน
ใช้
สร้างชิ้นงานที่แสดงถึงความเข้าใจในเรื่องหลักการสร้างคำและคำเป็น คำตาย
- ทำใบงาน
ทำแบบทดสอบ
- การบันทึกข้อมูลและอธิบายเกี่ยวกับเรื่องที่ศึกษาๆได้อย่างเป็นระบบ
สร้างชิ้นงานที่แสดงถึงความเข้าใจในเรื่องหลักการสร้างคำ
- ทำใบงาน
ทำแบบทดสอบ
ความรู้ :เข้าใจและสามารถวิเคราะห์อธิบายลักษณะของเสียงในภาษาไทยและหลักการสร้างคำในภาษาไทยได้ รวมทั้งสามารถสร้างและใช้คำได้ถูกต้อง
 ทักษะ :
ทักษะชีวิต
การเลือกใช้เครื่องมือในการการคิดวิเคราะห์ข้อมูล สร้างสรรค์ชิ้นงานได้อย่างคุ้มค่า และเหมาะสม
ทักษะการคิด
- การวิเคราะห์หลักการสร้างคำในภาษาไทยได้
- การสังเคราะห์สร้างคำและประโยคได้ตรงตามวัตถุประสงค์
การคิดเชื่อมโยงเรื่องที่ศึกษากับชีวิตประจำวันของตนเองได้
 ทักษะการสื่อสาร
สามารถอธิบายเกี่ยวกับหลักการสร้างคำแล้วถ่ายทอดด้วยการเล่า เขียน บันทึก ให้คนอื่นรับทราบและเข้าใจได้
ทักษะการเรียนรู้
- การวางแผนทำชิ้นงานสอดคล้องของเนื้อหาและ กิจกรรมที่ได้เรียนรู้
- มีความกระตือรือร้นและลงมือทำสิ่งที่ได้เรียนรู้ด้วยตนเอง
คุณลักษณะ :
เคารพ สิทธิ หน้าที่ เห็นคุณค่าและเชื่อมโยงความคิดเห็นของตนเองและผู้อื่นอย่างไม่มีอคติ
- คิดสร้างสรรค์ชิ้นงาน
ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
1 ความคิดเห็น:

 1. สัปดาห์นี้คุณครูครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด “ นักเรียนคิดว่าหลักการสร้างคำเป็นอย่างไร ? และให้พี่ๆร่วมกันแสดงความคิดเห็น จากนั้นครูแบ่งกลุ่มศึกษาเกี่ยวกับเรื่องหลักการสร้างคำ และคำเป็น คำตายและอภิปรายแลกเปลี่ยนสิ่งที่ได้เรียนรู้ร่วมกัน ซึ่งทุกคนก็มีความกระตือรือร้นในการเรียนรู้มากขึ้นค่ะ
  จากนั้นคุณครูก็ให้พี่ๆจับคู่ศึกษาเรื่องหลักการสร้างคำต่างๆ
  - คำเป็น คำตาย
  - คำมูล
  - คำสนธิ
  - คำสมาส
  - คำซ้ำ คำซ้อน
  - คำประสม
  และสร้างชิ้นงานที่แสดงถึงความเข้าใจในเรื่องที่ตนเองศึกษาและนำเสนอร่วมกันอีกครั้งค่ะ

  ตอบลบ