เป้าหมายหลัก

เป้าหมาย : เพื่อให้นักเรียนสามารถใช้ภาษาไทยเพื่อเรียนรู้ ข้อมูล เรียนรู้การลงมือปฏิบัติเรียนรู้ตัวเองและเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้

week10

หน่วยการเรียนรู้ คำประพันธ์ (โคลง ฉันท์  กาพย์ กลอน )
เป้าหมายรายสัปดาห์ : เข้าใจและ เห็นคุณค่าของการแต่งคำประพันธ์ สามารถวิเคราะห์ความหมายของคำประพันธ์ (โคลง ฉันท์  กาพย์ กลอน ) รวมทั้งสามารถแต่งคำประพันธ์ตรงตามฉันทลักษณ์ได้Week

Input

Process

Output

Outcome
๑๐
๒๐ - ๒๓
 ..
๒๕๕๘


โจทย์ :
คำประพันธ์
 (โคลง ฉันท์  กาพย์ กลอน )
Key  Questions
คำประพันธ์มีความสำคัญอย่างไร?
 คำประพันธ์ประเภทโคลง ฉันท์  กาพย์ กลอนแตกต่างกันอย่างไร?

เครื่องมือคิด
 Brainstorms :
ระดมความคิดและวางแผนการทำงานเกี่ยวกับสิ่งที่ได้ศึกษา
Round Rubin : อภิปรายแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับความเข้าใจในสิ่งที่ได้ศึกษา
Show and Share : นำเสนอชิ้นงาน
ทำใบงาน ทำแบบทดสอบ

ผู้ร่วมสร้างการเรียนรู้
- ครู
- นักเรียน

สื่อและแหล่งเรียนรู้
- ห้องสมุด
-  อินเทอร์เน็ต
- ผู้รู้
ชง
ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด นักเรียนคิดว่า
คำประพันธ์มีความสำคัญอย่างไร?
 คำประพันธ์ประเภทโคลง ฉันท์  กาพย์ กลอนแตกต่างกันอย่างไร?
เชื่อม
นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็น
นักเรียนแบ่งกลุ่มศึกษาเกี่ยวกับเรื่องคำประพันธ์ (โคลง ฉันท์  กาพย์ กลอน )
นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันอภิปรายแลกเปลี่ยนสิ่งที่ได้เรียนรู้ร่วมกัน
ใช้
สร้างชิ้นงานที่แสดงถึงความเข้าใจในเรื่องคำประพันธ์(โคลง ฉันท์  กาพย์ กลอน )
- ทำใบงาน
ทำแบบทดสอบ
- การบันทึกข้อมูลและอธิบายเกี่ยวกับเรื่องที่ศึกษาๆได้อย่างเป็นระบบ
สร้างชิ้นงานที่แสดงถึงความเข้าใจในเรื่องคำประพันธ์
 (โคลง ฉันท์  กาพย์ กลอน )
- ทำใบงาน
ทำแบบทดสอบ
ความรู้ :เข้าใจและ เห็นคุณค่าของการแต่งคำประพันธ์ สามารถวิเคราะห์ความหมายของคำประพันธ์ (โคลง ฉันท์  กาพย์ กลอน ) รวมทั้งสามารถแต่งคำประพันธ์ตรงตามฉันทลักษณ์ได้
 ทักษะ :
ทักษะชีวิต
การเลือกใช้เครื่องมือในการการคิดวิเคราะห์ข้อมูลสร้างสรรค์ชิ้นงานได้อย่างคุ้มค่า และเหมาะสม
ทักษะการคิด
- การวิเคราะห์ความแตกต่างของคำประพันธ์ประเภทโคลง ฉันท์  กาพย์ กลอน
การคิดเชื่อมโยงเรื่องที่ศึกษากับชีวิตประจำวันของตนเองได้
 ทักษะการสื่อสาร
สามารถอธิบายเกี่ยวกับคำประพันธ์(โคลง ฉันท์  กาพย์ กลอน )แล้วถ่ายทอดด้วยการเล่า เขียน บันทึก ให้คนอื่นรับทราบและเข้าใจได้
ทักษะการเรียนรู้
- การวางแผนทำชิ้นงานสอดคล้องของเนื้อหาและ กิจกรรมที่ได้เรียนรู้
- มีความกระตือรือร้นและลงมือทำสิ่งที่ได้เรียนรู้ด้วยตนเอง
คุณลักษณะ :
เคารพ สิทธิ หน้าที่ เห็นคุณค่าและเชื่อมโยงความคิดเห็นของตนเองและผู้อื่นอย่างไม่มีอคติ
- มีความกระตือรือร้นในการเรียนรู้
- มีความรับผิดชอบ
- คิดสร้างสรรค์ชิ้นงาน
ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น

1 ความคิดเห็น:

  1. สัปดาห์นี้กิจกรรมของพี่ๆม.3 เยอะมากเลยค่ะ ทั้งงานตัดต่อยังต้องแก้ไขเพิ่มเติมอีกนิดเพื่อให้ผลงานออกมาสมบูรณ์มากขึ้นอีกนิด และเนื่องจากสัปดาห์นี้ฝนตกน้ำในนาก็มีพอสำหรับการปักดำเสียด้วยสิ ดังนั้นพี่ๆมัธยมทั้งหมดจึงได้ช่วยกันถอนกล้ากันทั้งวัน(วันพุธ) เพื่อเตรียมกล้าไว้ปักดำในวันศุกร์ที่จะมีการลงแขกดำนาร่วมกันทั้งโรงเรียนเลยค่ะในช่วงบ่ายวันพฤหัสบดีนี้พี่ๆม.3 ได้นำเสนอหนังสือที่ตนเองอ่านและศึกษาจากนั้นก็ทำความเข้าใจและเล่าให้น้องๆม.1และม.2 ฟัง พี่ๆทุกคนตั้งใจนำเสนอได้ดี และเล่าเรื่องได้น่าฟังมากค่ะ และเมื่อมาถึงวันศุกร์ เราก็ร่วมกันดำนาค่ะ สนุกมาก เเดดก็ไม่ร้อนและที่สำคัญดีใจจังที่ปีนี้ชุมชนลำปลายมาศพัฒนาของเราต่างพร้อมพรักในการดำนาครั้งนี้ ทำให้งานเราเสร็จเร็วมาก ประทับใจภาพที่เห็นที่ทุกคนต่างร่วมมือกัน เป็นชุมชนที่เข้มแข็งค่ะ นอกจากนี้ช่วงบ่ายพี่ๆยังมีกิจกรรมร่วมกันคือ Design Thinking Workshop ค่ะ พี่ๆตั้งใจร่วมทำกิจกรรมดีมาก ส่วนกิจกรรมเน้นด้านการคิดเร็ว ความกล้าแสดงออก และความสนุกสนาน ซึ่งคุณครูรู้สึกประทับใจและขอบคุณพี่ๆมัธยมที่มีความตั้งใจในการร่วมทำกิจกรรมต่างๆในสัปดาห์นี้มากๆเลยค่ะ

    ตอบลบ